Tytuł projektu:

Ekspansja firmy P.H.U. BUD-MAR KAROL MARCINKOWSKI na nowe rynki zagraniczne związana ze sprzedażą produktów stolarki aluminiowej.

 

Cel i planowany efekt projektu:

Firma oczekuje, że w wyniku realizacji internacjonalizacji:

a) pozyska nowe rynki zagraniczne w postaci Wielkiej Brytanii i Szwecji;

b) zwiększy wartość przychodów z eksportu stolarki aluminiowej w wysokości co najmniej 30% do końca 2021 roku w porównaniu do wartości eksportu z 2018 roku,

c) rozwinie działalność, dzięki doświadczeniom nabytym poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym;

d) uzyska wzrost dochodów, który z kolei pozwoli na nowe inwestycje związane ze zwiększaniem możliwości wytwórczych – rozbudową hali produkcyjnej oraz zakupu nowych maszyn i urządzeń;

e) nawiąże nowe kontakty międzynarodowe, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki.

 

Mierzalne efekty realizacji projektu:

– Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1;

– Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 2;

– Liczba zorganizowanych kanałów obsługi procesów biznesowych, które będą realizowane na rynkach docelowych – 5.

 

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 391 386,00 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 00/100)

 

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 270 470,00 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100)

 

Termin realizacji:

01.01.2020 – 31.08.2020