en | de | pl | sv | nl
Szukaj

Tytuł projektu:

Ekspansja firmy P.H.U. BUD-MAR KAROL MARCINKOWSKI na nowe rynki zagraniczne związana ze sprzedażą produktów stolarki aluminiowej.

Cel i planowany efekt projektu:

Firma oczekuje, że w wyniku realizacji internacjonalizacji:

 1. pozyska nowe rynki zagraniczne w postaci Wielkiej Brytanii i Szwecji;
 2. zwiększy wartość przychodów z eksportu stolarki aluminiowej w wysokości co najmniej 30% do końca 2021 roku w porównaniu do wartości eksportu z 2018 roku,
 3. rozwinie działalność, dzięki doświadczeniom nabytym poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym;
 4. uzyska wzrost dochodów, który z kolei pozwoli na nowe inwestycje związane ze zwiększaniem możliwości wytwórczych - rozbudową hali produkcyjnej oraz zakupu nowych maszyn i urządzeń;
 5. nawiąże nowe kontakty międzynarodowe, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki.

Mierzalne efekty realizacji projektu:

 • Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1;
 • Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 2;
 • Liczba zorganizowanych kanałów obsługi procesów biznesowych, które będą realizowane na rynkach docelowych – 5.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 391 386,00 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 00/100)

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 270 470,00 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100)

Termin realizacji:

01.01.2020 – 30.09.2021

Tytuł projektu:

Ekspansja firmy P.H.U. BUD-MAR KAROL MARCINKOWSKI na nowe perspektywiczne rynki zagraniczne USA i Holandii związana ze sprzedażą wysokiej jakości produktów stolarki aluminiowej

Cel i planowany efekt projektu:

Firma oczekuje, że w wyniku realizacji internacjonalizacji:

 1. pozyska nowe rynki zagraniczne w postaci USA oraz Holandii;
 2. zwiększy wartość przychodów z eksportu stolarki aluminiowej w wysokości co najmniej 30% do końca 2022 roku w porównaniu do wartości eksportu z 2020 roku, 3) rozwinie działalność, dzięki doświadczeniom nabytym poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym;
 3. uzyska wzrost dochodów, który z kolei pozwoli na nowe inwestycje związane ze zwiększaniem możliwości wytwórczych - rozbudową hali produkcyjnej oraz zakupu nowych maszyn i urządzeń;
 4. nawiąże nowe kontakty międzynarodowe, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki.

Mierzalne efekty realizacji projektu:

 • Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1;
 • Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 2;
 • Liczba zorganizowanych kanałów dystrybucji, które będą realizowane na rynkach docelowych – 10.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 791 628,00 PLN (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 00/100)

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 547 060,00 PLN (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100)

Termin realizacji:

01.01.2021 – 31.01.2022